הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

להלן הגדרות המונחים בתקנון זה :

להלן: "האתר" – אתר האינטרנט בכתובת – tamard.co.il

להלן: "העסק" / "מפעילת האתר" – "רגעים של תכשיט" ו/או תמר דנחי ו/או משהו/י מטעמה 

  נ ע.פ. 304974974

המוצרים– המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים– ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

לקוח– כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

השימוש באתר

גלישה באתר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.

באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר.

הנך רשאית להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).

הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.

שינויים בתקנון

תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מפעילת האתר מפעילה מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק המתאימות לאתרי אינטרנט. אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעילת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מפעילת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.

מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעילת האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

הפרות וסעדים

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

הוראות התנהגות באתר

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.

המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

הגבלת אחריות

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.

נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קישורים

ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שימוש בעוגיות (Cookies)

מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר. מפעילת האתר תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.

מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

כללי

האתר משמש כחנות אינטרנטית למכירת תכשיטים ו/או מארזים להכנת תכשיטים ומנוהל על ידה ו/או על-ידי מי מטעמה.

לקוחה שביצעה רכישה הזמנה דרך האתר או השתמשה באתר מסכימה עם תקנון זה, בהתאם להוראות והתנאים שלו, ומבינה שלא תהיה לה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי נגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בהתאם להוראות והתנאים הרשומים בתקנון.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לשינוי התקנון בהתאם לצרכיה האישיים והמתקבל לדעתה מבלי שתצטרך לעדכן מבעוד מועד את לקוחותיה.

הנהלת האתר עושה כל שביכולתה המלאי המוצג בו יהיה עדכני אולם יתכן ולעיתים תהיה בו בעיה והמנהלת האתר איננו מתחייב לכך.

הנהלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והנהלת האתר לא תישא באחריות לגבי אי דיוקים או שגיאות מעין אלה.

המחירים באתר הhנם בשקלים חדשים, דמי המשלוח hיגבו בנפרד בהתאם לשיטת המשלוח שתיבחר.

המחירים באתר ו/או תעריף המשלוחים יכולים להתעדכן מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה של הנהלת האתר. המחיר הקובע יהא זה שיצוין ביום ביצוע ההזמנה בפועל. באם המחיר יעודכן לפני השלמת ההזמנה, הלקוחה תחויב לפי המחיר שעודכן בעת הרכישה.

הנהלת האתר תפרסם מדי פעם בפעם ולשיקול דעתה מבצעים והטבות ללקוחותיה.  כמו כן, תהיה רשאית לעדכנם/ להפסיקם בהתאם לשיקול דעתה.

כל האמור לעיל, תקף בכל אמצעי התקשורת והדיוור הקיימים והידועים.

הזמנה בסטטוס פנדיג הממתינה לתשלום תהיה תקפה במשך 48 שעות מיום ביצוע ההזמנה.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

מפעילת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, מפעילת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

בעת עדכון סל הקניות, וכפוף לדין החל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה, כאשר ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל שלב שהוא מבקש שמפעילת האתר לא תשלח לו דיוורים נוספים, מעבר לחובות שחלים עליה על-פי דין ולצורך תפעול האתר ומתן שירות ללקוח.

לא ייעשה שימוש בפרטי הלקוחה מלבד דברים הקשורים בביצוע הזמנות, שילוח, דיוור או כאלה הקשורים באופן ישיר לפעילות האתר ועיסוקו.

לקוחה שמעוניינת להסיר עצמה מרשימת התפוצה של האתר תוכל לעשות כן באמצעות לינק ההסרה המצורף לדיוור או בכל אמצעי התקשרות קרי טלפון, מייל שמצויינים בדיוור.

התקנון כתוב בלשון נקבה, אך הכוונה הינה גם לזכר.

משרדי ההנהלה נמצאים בכתובת: רבי שמעון בן שטח 46, אלעד

שירות הלקוחות:

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר במייל tamardan365@gmail.com

או בטלפון  054-9192923

שירות הלקוחות הטלפוני של האתר זמין בטלפון בימי א'-ה' בין השעות 9:00 – 15:00.

ביצוע הזמנות דרך האתר:

באחריות הלקוחה למלא את כל פרטיה האישיים לצורך קבלת ההזמנה. האתר מסיר אחריות לגבי אובדן חבילה בשל מתן/ הקלדת פרטי התקשרות שגויים/ ישנים.

לאחר השלמת התשלום ישלח ללקוחה במייל אישור על ביצוע ההזמנה. 

פרטי ההזמנה הנם אלו שהוקלדו על ידי הלקוחה בהזמנה וקבלת האישור של העסקה בתוכנת האתר הם אלו שיהוו אישור להמשך טיפול בהזמנה.

במידה ומוצר שהוזמן לא נמצא במלאי מסיבה כלשהי, מפעילת האתר תעדכן את הלקוחה על כך במייל/ טלפון ותציע לה מוצר חליפי או זיכוי בהתאם לשיקול דעתה של הלקוחה ולתקנון.

כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של הלקוחה.

יודגש כי האתר יהיה זכאי לא לאשר הזמנה של לקוחה מסיבה הנראית לו כמוצדקת ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל.

לקוחה שנרשמת לאתר, מביעה את הסכמתה לקבלת דברי תוכן, עדכונים/ פרסומים שישלחו מעת לעת בדבר הטבות/ מבצעים/ חידושים וכו', הקשורים באופן ישיר לאתר ועיסוקו, בכפוף לסעיף 30 א' לחוק התקשורת.

בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא שימוש ובמצבו המקורי לאתר על חשבונו.

במידה ואמצעי התשלום שהוכנס לביצוע העסקה לא יהיה תקף או לא יאושר, העסקה לא תצא לפועל והלקוחה תעודכן על כך.

באם תתבצע הזמנה בסכום של 600 ש"ח ומעלה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה על מנת לבצע   אימות פרטי אמצעי התשלום וכן צילום של תעודת הזהות של בעל הכרטיס שממנו בוצעה ההזמנה.

במידה ולקוחה קיבלה פריט פגום או פריט שאינו כמו התיאור הפריט או המידה, הלקוחה תשלח את הפריט חזרה והאתר יזכה עבור דמי המשלוח בדואר רגיל בלבד, ולא יזכה עבור דואר רשום או חומרי אריזה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

משלוחים

המשלוחים נעשים באמצעות שליח עד בית הלקוחה, ע״י חברת שליחויות חיצונית.

חברת השליחים מתחייבת ל 10 ימי עסקים.

השליח ייצור קשר לתיאום הגעה. לכן חשוב לציין מספר טלפון זמין.

ניתן לבצע הזמנה באתר לכל האזורים בארץ.

במידה וחברת השילוח אינה מגיעה לכתובתכם מפעילת האתר תיצור עמכם קשר.

שימו לב – אין משלוחים בערבי חג וימי שישי.

ניתן לבצע איסוף עצמי דרך האתר ולהגיע לחנות מפעילת האתר בתאום טלפוני /במייל מראש ברחוב רבי שמעון בן שטח 46, אלעד איסופים עצמיים יתבצעו לאחר קבלת הודעת מייל או הודעת טקסט לאישור איסוף הזמנה בלבד.

__________________________________________________________________

החזרות וביטולי עסקה:

ניתן לבטל עסקה בהתאם לתקנות ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן התשע”א-2010.

ניתן להחליף מוצר בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו כאשר המוצר שלם, ללא פגם ובאריזתו המקורית.

לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שנחתכו/נשקלו לפי מידה

הודעה על שבר או מוצר פגום תתקבל תוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר אצל הלקוחה.

החלפות או החזרות של מוצרים ייעשו עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים ובתנאי שלא נגרם למוצרים נזק וכי לא נעשה בהם שימוש בצירוף חשבונית רכישה.

החזרת התמורה, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. מזיכוי עבור מוצר שהוחזר ינוכו דמי המשלוח ו-5% עמלת סליקה.

הלקוחה רשאית להגיע לחנות מפעילת האתר ברחוב רבי שמעון בן שטח 46, אלעד בתאום טלפוני או במייל מראש בשעות הפעילות ולהחזיר את המוצר או להחליפו.

לקוחה המעוניינת להחזיר מוצר ישלח את המוצר חזרה וכאשר הפריט יתקבל יתבצע זיכוי.

לקוחה  המעוניינת להחזיר מוצר עדין/ שביר, תדאג לאריזת המוצר בתצורה הדומה ביותר לתצורת המארז כפי שהתקבל במשלוח ובצורה הבטוחה ביותר.

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

החזר כספי לעסקאות שבוצעו באמצעות קרדיט באתר מפעילת האתר יזוכו ע”י צוות “רגעים של תכשיט” בשיחה טלפונית.

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש.

הנהלת אתר “רגעים של תכשיט” תהא רשאית לבטל עסקה בחלקה או במלואה במקרים הבאים:

•  במידה ונפלה טעות במחיר ו/או בתיאור המוצר.

•  אם אירעה תקלה בתקשורת אשר מנעה מהגולשים באתר שימוש תקין באתר.

•  במקרה שהמוצר אזל ממלאי.

•  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

לשאלות ובירורים נוספים, אתם מוזמנים לפנות אלינו לשירות לקוחות

מייל:  tamardan365@gmail.com

טלפון: 054-9192923

אחריות האתר:

כפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות  תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הלקוחה ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.

כפוף לאמור בדין החל, נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

האתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל נזק ישיר/עקיף שייגרם ללקוחה כתוצאה משימוש או רכישה של מוצר באתר.

האתר אינו אחראי למוצר שנרכש ממנו ושנעשה בו שימוש שלא בהתאם למצוין בהוראות היצרן.

מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לחברה בטלפון 0549192923 או באמצעות דואר אלקטרוני tamardan365@gmail.com

  ומפעילת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

הנהלת האתר מחוייבת לאספקת המוצרים כפי שהוזמנו ו/או מוצר חלופי בכפוף לתיאום מול הלקוחה.  

בכל בעיה, ניתן לפנות אלינו בכל אמצעי ההתקשרות המופיעים באתר ומפעילת האתר תטפל בפניה מוקדם ככל שניתן. 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי הלקוחה באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות הלקוחה שהגיע ו/או יגיע לידיעת מפעילת האתר, במסגרת השימוש באתר ("פרטי הלקוחה") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר, כמפורט להלן. בתקנון זה, הביטוי "פרטי הלקוחה" כולל כל מידע אישי הנאסף על-ידי מפעילת האתר או נמסר לה על-ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת  דואר אלקטרוני, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול מפעילת האתר, וכיו"ב.

מפעילת האתר לא תמסור את פרטי הלקוחה, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על-ידי הלקוחה ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין מפעילת האתר; (ג) אם תארגן מפעילת האתר את פעילותה במסגרת גוף אחר  וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – מפעילת האתר תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוחה ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר החשד כי ביצע הלקוחה (לרבות מי מטעמו) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר חשד כי הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר החשד כי הפרה הלקוחה איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר חשד כי הלקוחה ביצעה מעשה ו/או מחדל העשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות בלקוחות אחרים; (ח) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות מפעילת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת האתר ובכלל זה משלוח פניות בדיוור ישיר ללקוח. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם לא יטענו בדיעבד כי לא נתנו הסכמתם לעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוחה מסכימה לכך שמפעילת האתר תהיה רשאית להעביר, על-פי שיקול דעתה, את פרטי הלקוחה אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי בטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבוע בדין הישראלי.

מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של הלקוחה לכך שפרטי הלקוחה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי הלקוחה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם הלקוחה כאשר מפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, הלקוחה מקידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), כפוף לקבלת ההסכמות הנדרשות לפי הדין; (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר מפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על-פי דין; (ה) לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד מפעילת האתר ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים. ו-(ו) למילוי חובותיה של מפעילת האתר לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש  בפרטי הלקוחה למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

לא חלה על הלקוחה חובה חוקית למסור את פרטי הלקוחה לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או בחלק משירותי האתר) ומסירת פרטי הלקוחה נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתו. הלקוחה מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי הלקוחה כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. מפעילת האתר עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של הלקוחה ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר, ועוד. עוגיות (Cookies) הם קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר מפעילת האתר או באתרי אינטרנט אחרים.

חלק מהמידע שנאסף אודות הלקוחות במסגרת השימוש באתר מפעילת האתר ו/או ההתקשרות מול מפעילת האתר אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי הלקוחה. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראה הלקוחה באתר מפעילת האתר, העמודים שבהם צפתה, ההצעות והשירותים שעניינו אותה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת הלקוחה (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים) בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות הלקוחה ללא הסכמתה ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שקיבל לשם כך ממנו רשות בכתב או על-ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: tamardan365@gmail.com

להשחיל רגע לעצמך

סדרת הדרכות לעיצוב תכשיטים ואקססוריז מחרוזים בקלי קלות לכל המשפחה במתנה

הכניסי כתובת דוא"ל והטיפ הבא כבר אצלך